Survey

Did you know about the www.beba-ks.com website before this survey?

What are your overall impressions of www.beba-ks.com?

How easy was the site to navigate?

Could you find what you were looking for?

What would you like to see more, or less, of?

Instructional videos in my language

Breastfeeding problems and solutions

What to feed baby by age each month

How a husband or family member can help during labor

How to identify and deal with post partum depression

Other:

What search terms would you use (in say Google) to find information about pregnancy, childbirth, newborn care and breastfeeding?

I am:

Thank you for completing our survey

Classes for mothers

Click here

Donatorët

 • Ambasada e Australisë në Vjenë

  Zhvillimi i kësaj faqeje me të gjitha informatat e bazuara në dëshmi është mundësuar përmes Ambasadës së Australisë në Vienë. Kjo mbështetje është falë programit direkt të ndihmës e cila mbështet fuqizimin dhe zgjerimin e shërbimeve të Klasave për Nëna.

 • March of Dimes

  March of Dimes – një fondacion i shquar Amerikan që ka ndihmuar suksesshëm gratë dhe fëmijët në SHBA për vite. AMC është inspiruar posaçërisht nga misioni i kësaj organizate. Beba-ks bashkëpunon me March of Dimes në përkthimin dhe adaptimin e të gjitha materialeve edukative në gjuhën Shqipe, Serbe, dhe Turke për përdorim të grave dhe mban të drejtën për përdorimin e informatave më të përditësuara rreth shëndetit të nënës dhe fëmijës.

 • Organizata Botërore e Shëndetësisë

  Organizata Botërore e Shëndetësisë, OBSH, ka prioritet shëndetësinë universale andaj prioritetet e saj po kthehen kah sigurimi gjithëpërfshirës i qasjes në shëndetësi. OBSH bashkëpunon me politikë-bërës, partnerë botërorë në shëndetësi, shoqëri civile, akademi dhe sektor privat për të përkrahur zhvillimin e sistemit shëndetësor në vende të ndryshme të botës. Njëkohësisht OBSH është përkrahëse e projektit Klasat për Nëna dhe Beba-ks.

 • Solidar Suisse Kosovo

  Solidar Suisse Kosovo – e përkushtuar për një shoqëri më të drejtë – socialisht, politikisht dhe ekonimikisht. Mbështetja e Solidar Suisse Kosovë-s ështe duke mundësuar që AMC të kryej vlerësimin e nevojave për gratë shtatzëna dhe të porsalindurit, rezultatet e të cilit do të përdoren për avokimin e skemës shëndetësore për nënat në Ministrinë e Shëndetësisë.

 • Ambasada e Republikës Çeke në Kosovë

  Ambasada e Republikës Çeke në Kosovë mbështet projktin e AMC-s përkatësisht Klasat për Nëna dhe Beba-ks. Më konkretisht mundëson forcimin e plan programit, zgjerimin e tij, mbarëvajtjen e shërbimeve ditore si dhe trajnimin e stafit përgjegjës për ofrimin e këshillimeve.

 • UNMIK

  Ky mision në Kosovë siguron kushtet për një jetë normale dhe paqësore për të gjithë banorët e Kosovës dhe avancon stabilitetin regjional në Ballkanin Perëndimor. Zyra e UNMIK-ut mbështet përpjekjet tona për të zgjeruar projektin e Klasave për Nëna dhe Beba-ks.

 • Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës (RrGGK)

  Misioni i Rrjetit të Grupeve të Grave të Kosovës (RrGGK) është që të përkrahë, të mbrojë dhe të promovojë të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave në të gjithë Kosovën, pavarësisht nga përkatësia e tyre politike, fetare, etnike, mosha, niveli i arsimit, orientimi seksual dhe aftësia. RrGGK e realizon këtë mision përmes shkëmbimit të përvojës dhe informatave, partneriteteve dhe rrjetëzimit, hulumtimeve, avokimit dhe shërbimeve. Falë bashkëpunimit me KWN është zhvilluar tema e Depresionit pas Lindjes e cila është bërë pjesë e kurrikules së Klasave për Nëna.

 • Save the Children

  Qasja e programit të Save the Children bazohet në ndërhyrjet e drejtpërdrejta dhe vendosjen e praktikave të mira, ngritjen e kapaciteteve të shoqërisë civile dhe bartësit lokal të detyrave t’iu përgjigjen nevojave të fëmijëve. Save the Chiildren gjithashtu avokojnë për legjislacionin dhe politika që do të inkorporojnë praktikat gjithëpërfshirëse dhe do të kenë mekanizma të përshtatshëm financiarë për të mbështetur përgjigjet sistematike dhe për rrjedhojë të arrijnë ndryshime pozitive afatgjata për të gjithë fëmijët. Save the Children ka mbështet shtimin e kategorisë së re dhe zhvillimin e lojës mbi Disiplinën Pozitive në Prindërimin e Përditshëm në Beba-ks.

 • Ministria e Shëndetësisë

  Ministria e Shëndetësisë – si rezultat i suksesit të mëparshem të partneritetit Dartmouth-Kosovë, ANF ka qenë duke punuar me Ministrinë së fundmi në krijimin e linjave profesionale për Gjinekologjinë/Obstetrikën dhe Neonatologjinë, në ndërtimin e një sistemi më të mirë menaxhues të ofrimit të kujdesit shëndetësor për nëna dhe fëmijë, fuqizimin e partneritetit Dartmouth-Kosovë, si dhe ofrimin e asistencës teknike në politika shëndetësore dhe hulumtim.